Yliopiston tutkimuseettisen toimikunnan ohjeet

Yliopiston tutkimuseettinen toimikunta tekee tutkimuksen eettistä ennakkoarviointia niille ei-lääketieteellisille tutkimuksille jotka eivät lain mukaan kuulu sairaanhoitopiirin arvioitavaksi. Eettinen arviointi on tarkoitettu perustutkinnon jälkeiseen tutkimustyöhön. Kun kysymyksessä on laajempi tutkimushanke, johon sisältyy esimerkiksi useita pro gradu -tutkielmia, eettinen ennakkoarviointi tulee hakea kokonaisuudelle, ei yksittäisille osatutkimuksille.

Yliopiston tutkimuseettinen toimikunta noudattaa ihmistieteisiin liittyvien tutkimusten arvioinnissa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimia eettisiä periaatteita.

 Ajankohtaista 25.5.2018: Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin taustamuistio
Ihmisiin kohdistuva tutkimus edellyttää lähes poikkeuksetta tutkittavien henkilötietojen käsittelyä. Teknologinen kehitys, kansainvälistyminen ja erot EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen välillä toivat tarpeita uudistaa henkilötietojen suojaa koskevaa sääntelyä. Euroopan unionin uutta yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sovelletaan jäsenmaissa 25.5.2018 alkaen. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) julkaisi vuonna 2009 kansallisen ohjeen humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettisistä periaatteista sekä ehdotuksen eettisen ennakkoarvioinnin järjestämisestä. Näihin ohjeisiin ovat sitoutuneet lähes kaikki näillä tieteenaloilla toimivat korkeakoulut sekä tutkimuslaitokset Suomessa. 

TENK uudistaa kyseisen ohjeistuksen vuoden 2018 aikana. Uudistusta valmistelee työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kehittämispäällikkö Arja Kuula-Luumi Tietoarkistosta. Taustamuistio on uudistustyön ensimmäinen askel. 

Muistioon on kirjattu muuttuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämät täsmennykset ihmistieteiden eettisiin periaatteisiin. Ne on laadittu laajasti ymmärtäen ihmistä ja inhimillistä toimintaa koskevaa ei-lääketieteellistä tutkimusta varten.

Vuoden 2018 loppuun mennessä päivitetään ihmistieteiden eettisten toimikuntien työskentelyyn sekä eettisesti arvioitaviin tutkimusasetelmiin liittyvät kokonaisuudet. Muistioon kirjattuja periaatteita voi kuitenkin jo ryhtyä käyttämään ohjenuorana niin tutkimuksessa kuin eettisessä arvioinnissakin.

Lausuntopyynnön hakijoiden tulee tutustua muistioon ennen tutkimuksen suunnittelua ja lausuntopyynnön hakemista.

Milloin tutkimus tarvitsee eettisen arvioinnin?

Ihmistieteisiin liittyvä tutkimus tarvitsee aina eettisen ennakkoarvioinnin jos:

1. Tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen.
2. Tutkimuksessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta (arviointia ei kuitenkaan edellytetä julkisten ja julkistettujen tietojen, rekisteri- ja asiakirja-aineistojen ja arkistoaineistojen tutkimukseen).
3. Tutkimusta ei toteuteta osana varhaiskasvatuksen toimintayksikön tai koulun normaalitoimintaa ja se kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla on mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen.
4. Tutkimuksessa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä, joiden mahdollisten haittojen arviointi edellyttää erityisasiantuntemusta (esim. väkivaltaa tai pornografiaa sisältävät tutkimukset).
5. Tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville normaalin arkielämän rajat ylittävää pitkäaikaista henkistä haittaa (trauma, masennus, unettomuus).
6. Tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville (esim. perheväkivaltaa koskevat tutkimukset).

Tutkija voi pyytää eettisen toimikunnan lausuntoa myös silloin, kun

    • tutkimuskohde, tutkimuksen rahoittaja tai yhteistyökumppani sitä edellyttää
    • tutkimustuloksia suunnitellaan julkaistavan tiedelehdessä, joka edellyttää eettistä ennakkoarviointia.

Ohjeet lausuntopyynnön hakemiseksi

Lausuntopyynnöt liitteineen tulee toimittaa yhtenä pdf-dokumenttina viimeistään kaksi viikkoa ennen toimikunnan kokousta sähköpostilla osoitteeseen: tuetto (at) uef.fi

Tutkimuksesta vastaavan henkilön (väitöskirjatutkimuksissa ohjaajan) tulee allekirjoittaa:

  • lausuntopyyntölomake (kohta 14.)
  • liite 2. Tutkimuksesta vastaavan henkilön arvio tutkimuksen eettisyydestä

Allekirjoitetut lausuntopyynnöt liitteineen voi tarvittaessa toimittaa myös kirjeitse toimikunnan sihteerille osoitteeseen:

Itä-Suomen yliopisto / Mika Saikkonen
PL 111
80101 Joensuu


Toimikunta käsittelee kaikki lausuntopyyntöhakemukset ja niihin liittyvät asiakirjat luottamuksellisesti.

Lisätietoja voit kysyä toimikunnan sihteeriltä (Mika Saikkonen, mika.saikkonen@uef.fi puh. 050 346 8118) tai toimikunnan jäseniltä.

Ohjeet hakemusten uudelleenkäsittelyvaiheeseen

Tutkimuseettinen neuvottelukunta voi tarvittaessa palauttaa hakemuksen uudelleenkäsittelyyn sekä pyytää korjauksia ja täydennyksiä hakemukseen. Hakijan muokatessa hakemusta ja suunnitelmaa uudelleen, toimikunta pyytää, että muutokset esitettäisiin selvästi havaittavalla tavalla:

    • Hakija listaa erilliseen vastaus- tai saatekirjeeseen kaikki tehdyt muutokset ja
    • Muutoskohdat korostetaan näkyvällä tavalla myös hakemukseen ja suunnitelmaan.


Millaisissa tapauksissa on tarpeen tehdä toimikunnalle muutoshakemus koskien aiemmin puoltavan lausunnon saanutta hanketta?
 
Muutoshakemus pitää tehdä, jos:

  • hankkeeseen tulee uusi osatutkimus
  • hankkeeseen tulee uutta tutkimusaineistoa

Mikäli tutkimus keskeytyy niin, että tutkittaville voi jäädä esim. epätietoisuutta asemastaan ja tutkimusaineiston käytöstä, tulee asiasta tehdä ilmoitus toimikunnalle.

Muutoshakemusta ei tarvitse tehdä, jos

  • tutkimuksen toteutusaikoihin (esim. aineistonkeruun osalta) tulee muutoksia. 
  • joku tutkimuksen yksittäinen osio jää toteutumatta. Asianmukaiset ilmoitukset
    asiasta pitää kuitenkin tehdä Tutkimuseettiselle toimikunnalle.