AHOT: korvaavuudet (muodollisesti hankittu osaaminen)

Korvaavuuksien haku nykyopintoja edeltäneen, muodollisesti hankitun osaamisen perusteella on vapaaehtoista. Prosessi käynnistyy opiskelijan kielikeskukseen toimittamalla hakemuslomakkeella. Tarkemmat ohjeet alla. Kielikeskus myöntää korvaavuuksia vain kokonaisista opintojaksoista seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Korvaavuuksia myönnetään pakollisina tutkintoon kuuluvuista kieli- ja viestintäopinnoista. Korvaaviksi opinnoiksi hyväksytään kotimaisissa korkeakouluissa suoritetut vastaavat kieli- ja viestintäopinnot riippumatta koulutusalasta tai opintopistemäärästä. Korvaavuus perustuu aina alkuperäiseen suoritukseen.

Kandidaatintutkintoon kuuluviin kieli- ja viestintäopintoihin voidaan hyväksilukea vain saman tutkintovaiheen kieli- ja viestintäopintoja; vastaavasti maisteritutkintoon vain maisterivaiheen kieli- ja viestintäopintoja. Yksiportaiseen lisensiaatin tutkintoon (lääketiede ja hammaslääketiede), voidaan aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia kieli- ja viestintäopintoja lukea hyväksi riippumatta siitä, ovatko ne suoritettu alun perin kandidaatti- vai maisterivaiheen opinnoissa (päätös voimassa 1.8.2016 alkaen).

Niistä kieli- ja viestintäopintojen opintojaksoista, jotka tiedekunnat ovat määritelleet pakollisiksi, ei korvaavuuksia myönnetä.

Opintojaksot, joita ei korvata

Jos opiskelijalla on Itä-Suomen yliopiston opintorekisterissä tutkintoon vaadittavaa opintojaksoa vastaava suoritus, korvaavuushakemus täytetään vain, mikäli suorituksen opintopistemäärä ei ole riittävä.
 
Filosofisen tiedekunnan vieraiden kielten ja käännöstieteen sekä suomen kielen ja kulttuuri-tieteiden opiskelijoille myönnetään hakemuksesta korvaavuus suoritettujen valmiiden ruotsin tai vieraiden kielten perus- ja/tai aineopintokokonaisuuksien perusteella vastaavista tutkinnon edellyttämistä, kielikeskuksen hallinnoimista kieli- ja viestintäopinnoista.

Opintoihin liittyvän ulkomaanvaihdon yhteydessä opiskelijan tulee ennen lähtöään ottaa yhteys kielikeskukseen, jolloin kieli- ja viestintäopintojen tunnistamisesta ja mahdollisista korvaavuuksista voidaan sopia.

Opiskelija saa korvaavuushakemukseensa päätöksen hakemuksessaan toivomalla tavalla.  Päätökseen voi perustellusta syystä hakea muutosta yliopiston tutkintosäännön ohjeistuksen mukaisesti.
 

Korvaavuuden hakeminen

Täytä kieli- ja viestintäopintojen korvaavuushakemus.
Voit täyttää UEF asiointipalvelun kautta

sähköisen hakemuslomakkeen
Huomioi, että voit hakea yhdellä sähköisellä hakemuksella vain yhden
opintojakson korvaamista. Hakemuksia voit laittaa vireille useista opintojaksoista eri hakemuslomakkeilla.
TAI voit täyttää 

paperisen  hakemuslomakkeen 
(avaa tiedosto Acrobat Readerillä,
niin voit täyttää lomakkeen tietokoneella)


Liitä hakemukseen jäljennökset todistuksista
sekä opintojaksokuvaukset,
joista käy ilmi sen opintojakson sisältö,
laajuus, vaatimustaso ja arviointi, jolla korvaavuutta haetaan.


Toimita paperinen hakemus liitteineen
suunnittelija Satu Karhapää-Puhakka  (Joensuu, Savonlinna)
opintoasiainpäällikkö Lauri Tolkki (Kuopio)
Sähköiseen hakemukseen saat päätöksen ilmoittamallasi tavalla.


Ota huomioon, että puuttellisia hakemuksia ei käsitellä.

Muutoksenhaku hyväksilukemispäätöksestä